Povinné informace

Název

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace

Zřizovatel

Zřizovatelem je Město Napajedla, IČO 00284220, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla, okres Zlín. Organizace byla zřízena 1. 1. 2002.

Důvod založení

Organizace byla zřízena za účelem výchovy a vzdělávání ve školách zařazených do školského rejstříku škol a školských zařízení v souladu se zákonem 561/2004/Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Hlavní účel příspěvkové organizace a předmět činnosti související s tímto účelem

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy a zajištění stravování.

Příspěvková organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:

 • základní škola
 • školní jídelna
 • školní družina

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561 /2004 /Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon/ , zákona č. 250/2000/Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a prováděcími předpisy.

Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitel školy PaedDr. Miroslav Veselý, potvrzen ve funkci 28. 1. 2003.

Organizační řád školy, Dodatek k organizačnímu řádu školy

Organizační schéma

Kontaktní poštovní adresa

Název organizace: 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace

Ulice: Komenského 298

Obec: Napajedla

PSČ : 76361

Adresa jednotlivých útvarů školy je totožná s kontaktní adresou.

Úřední hodiny

Kancelář školy pro veřejnost

ST - 14,00 -  16,30 hod.

Vedoucí školní jídelny

6,00 – 14,30 hod.

Telefonní čísla:

 • ředitel školy: 577 941 879
 • kancelář školy: 577 941 093
 • zástupce ředitele školy pro I. stupeň: 572 809 052
 • zástupce ředitele školy pro II. stupeň: 572 809 060 
 • školní družina: 572 809 078 
 • školní jídelna: 572 809 073 

Adresa internetové stránky:

www.2zsnapajedla.cz

Adresa elektronické podatelny:

podatelna@2zsn.cz

Datová schránka:

55vmv8x

Účty organizace:

Škola: 1410039359/0800

Školní jídelna: 30015-1410039359/0800

Identifikační číslo:

70941572 - nejsme plátci DPH

Seznam hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program /Škola základ života /

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní řád

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školy

Rozpočet školy

Schválený rozpočet na rok 2023»»

 
 
 

Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Příjem žádostí a dalších podání:

Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Ústně lze podat žádost:

 • telefonicky
 • osobně u ředitele školy

Písemně lze podat žádost:

 • poštou
 • předáním písemné žádosti v kanceláři školy
 • elektronickou poštou

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí povinného subjektu odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Poskytování informací v případě nepřítomnosti ředitele školy:

Mgr. Stanislav Gabriel – zástupce ředitele školy /zástupce statutárního orgánu /

Formuláře

Formuláře lze získat v kanceláři školy, nebo na internetových stránkách školy.

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • žádost o přestup žáka
 • žádost o odložení povinné školní docházky
 • žádost o uvolnění žáka z výuky
 • žádost o povolení individuálního vzdělávání
 • žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

Nejdůležitější používané předpisy:

 • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání / školský zákon/
 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vydané právní předpisy:

nebyly vydány žádné právní předpisy

Sazebník úhrad za poskytování informací:

 • náklady spojené s vyhledáním informací (za každou započatou hodinu včetně písemného vyhotovení této informace / kopie či opisu/ 100,- Kč
 • kopie dokladu bez vyhledávání informací 1Kč /1 strana A4

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

není

Vzory licenčních smluv:

nejsou

Výhradní licence:

nejsou

 


Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: podatelna@2zsn.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate