Prevence rizikového chování

Vážení rodiče,

dovoluji si vás informovat o ne zcela novém, ale vzrůstajícím fenoménu, který pozorujeme v současné době u dětí - jedná se o užívání nikotinových sáčků. Tyto sáčky jsou pro děti velmi lehce dostupné a jejich užívání je těžko odhalitelné. Existuje zhruba šest úrovní síly intenzity sáčků od extra slabých po nejsilnější.

V případě, že zjistíte, že vaše dítě nikotinové produkty užívá, doporučujeme vám to rozhodně řešit, případně konzultovat s odborníky.

V příloze jsme vám vytvořili přehledný leták se základními informacemi, více informací naleznete na těchto webových stránkách:

Obecné informace o užívání nikotinových sáčků https://www.denik.cz/cesi-a-zavislosti-koureni/zradne-nikotinove-sacky-nepodlehaji-zakonne-regulaci-a-mohou-vest-k-zavislosti-2.html

 

Pokud se chcete dozvědět více o užívání, dostupnosti apod. https://www.nordiction.cz/nikotinova-encyklopedie/

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE (Mgr. Michal Marek)

Náplň práce

Metodická a koordinační činnost

1. Koordinace tvorby a kontroly realizace preventivního programu školy

2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších forem rizikového chování.

3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků v oblasti rizikového chování /vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.

4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.

5. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacích procesů a na integraci žáků – cizinců, prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou kulturní a etnické odlišnosti.

6. Koordinace spolupráce státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti/poradenskými, terapeutickými, preventivními atd./které působí v oblasti prevence rizikového chování.

7. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.

8. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

9. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projevů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy

2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností

3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování/orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny,

zdrav. zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci

Poradenská činnost

1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště /ve spolupráci s TU/

2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole

3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními

Konzultační hodiny:

čt 7:50 – 8:35

pá 7:50 – 8:35

(dále pak po předchozí domluvě)

 

Kontakty:

Email: marek.m@2zsn.cz

Tel.: 572 809 052


Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: podatelna@2zsn.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate