Zápis dětí do 1. ročníku

 

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, 

do 2. základní školy Napajedla budou k  základnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 přijímány děti dle naplnění následujících kritérií: 

 1. Splnění podmínek uvedených v Zákoně č. 561/2004 Sb., v platném znění o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, § 36, odst. 3)  

 1. dítě po odkladu školní docházky 

 1. dítěs trvalým bydlištěm vNapajedlích 

 1. dítě s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy 

 1. děti z jiných obcí 

Pro školní rok 2023/2024 předpokládám otevření dvou tříd 1. ročníku. 

 

Citace ze Školského zákona: 

Zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §36, odst. 2, 3 a 4. 

Odst. 2: Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

Odst. 3: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

Odst. 4: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.  

 

V Napajedlích 20.2.2023                                PaedDr. Miroslav Veselý, ředitel školy  

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis k povinné školní docházce proběhneve čtvrtek 13. dubna 2023 od 14,00 do 17,00 hodin. 

Jak bude probíhat? 

Nejdříve spolu s Vámi vypíšeme  

Pro tyto účely si přineste rodný list dítěte.  

Vaše dítě zatím bude kreslit obrázek. 

Po vyplnění dokumentů a namalování obrázku si přejdete s dítětem do učebny, kde bude probíhat samotný zápis.  

V případě, že žádáte pro Vaše dítě odklad školní docházky, vyplňte 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li zákonný zástupce dítěte o odklad školní docházky, odloží ředitel docházku o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Pozn.: V případě, že požadované doklady k odkladu školní docházky ještě nemáte vyřízeny, je třeba se na vyšetření do školského poradenského zařízení neprodleně objednat a v takovém případě, prosím, vypište ještě žádost o přijetí. 

Dokumenty si můžete také stáhnout a vypsat v klidu domova. 

 

Mgr. Eva Bělíčková, zástupce ředitele školy 

 

Desatero pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče,

nabízíme Vám v přehledné podobě základní informace o tom, co by mělo Vaše dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

POHYB – Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.  Už umím házet a chytat míč, běhat a skákat. Dovedu se sám obléci (zapnout zip, knoflíky, obléci čepici a rukavice, zavázat tkaničku). Umím správně stolovat, používat kapesník a toaletu. Své věci a hračky dovedu uklidit na správné místo.

SAMOSTATNOST – Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování. Už umím být občas bez rodičů (u babičky, na škole v přírodě). Dovedu říci, co si myslím, s čím souhlasím a nesouhlasím, a dodržuji dohodnutá pravidla.  

JAZYK A ŘEČ – Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti. Už umím správně vyslovovat všechny hlásky, rozumím většině slov, dovedu vyprávět různé příběhy a povídat si s dospělými a kamarády. Napíšu hůlkovým písmem své jméno.

MANIPULACE – Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci. Už umím pracovat se stavebnicemi, modelovat, stříhat, nalepovat, kreslit a malovat. Dovedu správně držet tužku, znám geometrické tvary (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník). Vím, kde je vpravo a vlevo.

VNÍMÁNÍ – Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy. Už umím rozeznat barvy, velikosti, tvary a společné znaky jednotlivých věcí. Dovedu slabikovat slova, rozpoznám rozdíl mezi číslicemi a písmeny. Znám základní dopravní značky a dovedu správně zareagovat na zvukové a světelné signály.  

MYŠLENÍ – Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech. Už umím počítat na prstech a vyjmenuji číselnou řadu (v rozsahu do 5 až 10). Dovedu srovnat skupiny věcí podle počtu (o kolik je jeden větší či menší). Třídím a porovnám předměty podle barvy, tvaru, velikosti, délky a váhy. Vím, kde je nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně. Co je dříve, později, včera a dnes. Umím řešit jednoduché hádanky, slovní příklady, rébusy a labyrinty.  

PAMĚŤ – Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit. Zapamatuji si, co jsem prožil, viděl a slyšel, a dokážu o těchto zážitcích vyprávět. Pamatuji si říkadla, básničky a písničky. Soustředím se na různé úkoly a dovedu je samostatně dokončit.

PRAVIDLA – Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině. Už umím správně pozdravit, poprosit, poděkovat a omluvit se. Dovedu si povídat s ostatními dětmi a dospělými, umím se podělit o hračky a sladkosti. Poznám, co si druhý přeje, a dokážu se s ním dohodnout. Beru ohled na ostatní a umím říci svůj názor. Pomáhám mladším dětem.

TVOŘIVOST – Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost. Už umím pozorně sledovat děj pohádky, divadelního nebo hudebního představení. Účastním se různých zábavných programů, slavností, sportovních akcí, výstav a dovedu říci, co jsem zde viděl, slyšel a co mne zaujalo. Znám mnoho pohádek a příběhů, mám své oblíbené hrdiny. Umím řadu písniček, básní a říkadel. Dokážu zahrát krátkou divadelní roli a zúčastnit se různých her (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře).  

ZNALOSTI – Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě. Už se orientuji ve svém blízkém okolí (vím, kde bydlím, kam chodím do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit, když jsem v nouzi). Vím, jak se mám chovat doma, ve školce, u lékaře, v obchodě, na ulici nebo při setkání s cizími lidmi. Poznám a rozliším povolání, přístroje, dopravní prostředky, členy rodiny, rostliny a zvířata. Mám řadu poznatků o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), planetě (světadíly, jiné země a národy), vesmíru, ročních obdobích, počasí a cestování.

 

Jak můžete pomoci svým dětem:

 Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

 Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

 Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

 Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

 Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

 Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

 Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

 Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

 Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

 

 Pomůcky, které budou děti potřebovat do 1. třídy: 

 • obaly na sešity (1x A6, 5x A5, 5x A4) 

 • desky na skládací abecedu 

 • pouzdro (dvě tužkyč.2, gumu, ořezávátko, nůžky, malé pravítko) 

 • pastelky (12 barev) 

 • mazací tabulku + fix 

 • do VV kufřík nebo krabici od bot (vodové barvy, voskovky, plastelínu, plochý štětec č.6 a 12, zástěru, tuhé lepidlo) 

 • cvičební úbor (tričko, kraťasy, teplákovou soupravu, tenisky nebo cvičky) 

 • uzavřené přezůvky s pevnou patou 

 • plátěný sáček na přezůvky 

 • složka A4 na druk 

V Napajedlích 24. 2. 2023

PaedDr. Miroslav Veselý, ředitel školy

 

 

 

 


Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: podatelna@2zsn.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate