Ochrana oznamovatelů - Whistleblowing

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., Prohlášení o implementaci Směrnice EU o Whistleblowingu

V souladu se Směrnicí EU č. 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17. 12. 2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění, zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

1. Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

2. Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, k němuž došlo, nebo má dojít, je oprávněn podat oznámení

a) vnitřním oznamovacím systémem, který škola zřídila

b) prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti

3. Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat 

a) písemně (v listinné podobě předat osobně)

b) písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou

c) písemně elektronicky zasláním na e-mailovou adresu klouda@sk-ak.cz

d) ústně osobně (nejdéle do 14 dnů, kdy o to oznamovatel požádal)

e) telefonicky na tel. čísle 721 022 596

 4. Oznamovatel bude poučen o právech a povinnostech, které pro něj vyplývají ze zákona, o poučení bude vyhotoven záznam. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané informace se opírají o věrohodná fakta a skutečnosti. Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

5. O ústním oznámení se pořídí záznam nebo zvuková nahrávka, pokud s tím oznamovatel souhlasí.

6. S podanými oznámeními se může seznamovat pouze dále uvedená příslušná osoba, která nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Příslušná osoba posoudí důvodnost podaného oznámení a vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení podle § 12, odst. 2 a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení podle § 12, odst. 3 a o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jsou jí známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že se oznámení zakládá na pravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat podání u orgánu veřejné moci. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba navrhne škole opatření k nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu vyrozumí písemně oznamovatele. 

7. Škola vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro 2. základní školu Napajedla, příspěvková organizace nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle uvedeného zákona. 

8. Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli náleží podle zákona č. 171/2023 Sb., ochrana před odvetnými opatřeními. Ministerstvo spravedlnosti na svých stránkách uvede informace, jak může oznamovatel postupovat v případě odvetných opatření.

 

Pro oznámení lze využít formulář, nebo způsob oznámení dohodnout s příslušnou osobou.

Jméno, příjmení: Mgr. Tomáš Klouda        

E-mail: klouda@sk-ak.cz                               

Adresa: Josefská 504/8, 602 00 Brno

Telefon:  721 022 596

 

 


Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: podatelna@2zsn.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate