Pohyb spája

Oficiální stránky projektu: www.pohybspaja.eu

Podrobný popis projektu

V současné době, ve které se jak česká, tak slovenská společnost nachází, je neodmyslitelným trendem rapidního snižování pohybové aktivity u dětí a mládeže. Lékaři a odborníci varují, že se pohybová aktivita dětí a mládeže ve školním věku snížila za posledních 20 let o 30 %. Z odborných článků vyplývá, že v ČR a SR každé šesté dítě trpí nadváhou, nebo dokonce obezitou.

Tento trend postupně kopíruje vývoj v západních a severských státech Evropy, nemluvě o USA. V těchto destinacích jsou problémy s malou pohybovou aktivitou, adherencí, nadváhou a s ní souvisejícími civilizačními chorobami a jinými negativními společenskými jevy mnohem závažnější. Vyspělé státy EU tento problém již reflektují a vynakládají značné finanční prostředky na jeho nápravu. Aktuálně nemají děti na partnerských ZŠ možnost zvýšené pohybové aktivity mimo rámec běžné výuky a neexistuje projekt, který by jim umožňoval lepší možnost sportovního vyžití, zlepšoval materiální zabezpečení, zajistil rozvoj potenciálu pedagogů a zlepšil motivaci dětí ke zdravému životnímu stylu a pohybovým aktivitám. V rámci přípravy projektu byl proveden průzkum na partnerských ZŠ mezi dětmi a rodiči, jehož výsledky jasně deklarují, že mezi cílovými skupinami je o zvýšení počtu pohybových aktivit nad rámec běžné výuky zájem. Dle výsledků průzkumu byly také zvoleny odpovídající pohybové aktivity. Díky tomuto průzkumu aktivity projektu odpovídají aktuální poptávce mezi rodiči a žáky. Průzkum byl proveden formou dotazování, výsledky z jednotlivých škol byly prezentovány partnery na společném jednání.  

Pojďme tedy společně  v česko-slovenském příhraničí "předběhnout" a vyřešit velmi závažný negativní společenský jev snižování pohybové aktivity u dětí a mládeže a společně s partnery z obou stran hranic vybudujme perspektivní fungující systém pohybových aktivit, předávání zkušeností a motivace dětí k pohybu a modernímu zdravému životnímu stylu. Praxe v současnosti ukazuje, že kvalitní rozvoj všeobecných motorických dovedností dětí a mládeže, zkušenosti pedagogů a zajištění materiálního vybavení jsou základními kameny pro působení proti výše uvedeným negativním aspektům. Všechny tyto nutné složky řeší projekt nákupem nezbytného sportovního vybavení a pořádáním sportovních soustředění, tvorbou metodik a pořádáním osvětových akcí za účasti partnerů na obou stranách hranice.

V rámci projektu byla navázána spolupráce mezi čtyřmi školskými subjekty. Partnery na české straně jsou ZŠ Mánesova Otrokovice a 2. ZŠ Napajedla. Na slovenské straně se na projektu budou podílet ZŠ a MŠ Dubnica nad Váhom a ZŠ Borský Mikuláš. Partnerství má již dlouhodobou tradici ve formě spolupráce ZŠ Mánesova a ZŠ a MŠ Dubnice nad Váhom a spolupráce mezi ZŠ Napajedla a ZŠ Borský Mikuláš. Projekt tato dvě partnerství spojuje a vzniká tak celek 4 vzájemně spolupracujích partnerů.

Projekt, jenž bude probíhat po dvou "liniích" tak, aby bylo možné realizovat větší množství pohybových aktivit, je koncipován viz nepovinná příloha Schéma pohybových aktivit. 

Mezi zmíněné aktivity patří: florbal, atletika, kondiční příprava - běžecké lyžování a  regenerační a koordinační cvičení pro děti a mládež. Veškeré pohybové aktivity byly zvoleny tak, aby se jednalo o možnosti smysluplného trávení volného času, aby byly finančně nenáročné a přístupné všem lidem bez rozdílu věku, sociální situace, nebo pohlaví. Zároveň zvolené aktivity odpovídají aktuální poptávce, která vzešla z provedeného průzkumu viz příloha projektu.
Komplex podporovaných pohybových aktivit má svůj význam při kompenzaci civilizovaného způsobu života, kterým trpí nastávající generace dětí a mládeže.

Hlavní cíl projektu

Projekt „Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí“ je směřován k předávání zkušeností, zlepšení podmínek a zkvalitnění spolupráce mezi subjekty, které se zabývají rozvojem dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit. Hlavním cílem projektu je zlepšení vytváření přeshraničních sítí orientovaných na spolupráci mezi regionálními institucemi (partnery projektu), v tomto případě v oblasti školství se sportovním zaměřením. Prostřednictvím projektu dojde k posílení vzájemné spolupráce a síťování a zlepšení komunikační úrovně mezi partnery projektu. Při realizaci projektu bude ve velké míře uplatněn společný přístup k rozvoji lidských zdrojů a vzdělávání. Hlavní cíl projektu „Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí“ je v souladu s cíli prioritní osy Osy I. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce, oblast podpory 1.2 Spolupráca a sieťovanie.

Specifické cíle projektu

Projektem bude dosažen společný všeobecně udržitelný rozvoj pohybových aktivit, schopností pedagogů a motivace žáků k aktivnímu trávení volného času na obou stranách hranice.

 Mezi specifické cíle projektu patří:

1. rozvoj dětí a mládeže formou vzdělávání pohybovými aktivitami (florbal, atletika, kondiční příprava - běžecké lyžování a  regenerační a koordinační cvičení )
(počet vykonaných aktivit, počet zúčastněných dětí)

2. posilování kvalitní spolupráce a dobrých sousedských vztahů 
(počet vykonaných společných aktivit, komunikační opatření - webový informační portál projektu sloužící všem partnerům projektu, společná tvorba metodiky - podrobně viz. kapitola Publicita)

3. zlepšení inovativních přístupů vzdělávacích organizací zaměřených na pohybovou výchovu dětí a mládeže                                         
(společná tvorba metodických příruček a brožur, komunikační opatření - webový informační portál projektu)

4. získávání know-how v rámci metodického vedení pohybové výchovy zaměřené na florbal, atletiku, kondiční příprava - běžecké lyžování a  regenerační a koordinační cvičení dětí a mládeže
(metodická příručka, brožurky a webový informační portál projektu)

5. vybudování systému kvalitní komunikace a předávání zkušeností mezi partnery 
(vytvoření webového informačního portálu) 

6. společný přístup k rozvoji společného systému osvěty a realizace pohybových aktivit 
(metodická příručka, brožurka a tvorba webového informačního portálu)   

7. zvýšení kvality a úrovně pedagogického procesu formou inovativních přístupů ke vzdělávání  
(předávání zkušeností, počet aktivit, tvorba metodiky a informačního portálu)   

8. změřit a poukázat na možnost měření tělesné zdatnosti, ukázat dětem rozdíl ve zdatnosti po jednom roce, porovnat tělesnou zdatnost dětí a mládeže z ČR a SR
(počet dětí zúčastněných na měření tepové frekvence a zdatnosti)                        

9. modernizace a zlepšení podmínek pro výuku a sportovní přípravu 
(nákup DHM viz rozpočet projektu)

Výše uvedené cíle korespondují s cílem posilování vzájemné spolupráce a síťování, rovněž se společnými přístupy k rozvoji lidských zdrojů a vzdělanosti.

 

Video z vysílání NTV cable z 13. 11. 2015 - Sportovnání se Slováky»

Pohyb spája 6. 11. 2015

Další setkání v rámci udržitelnosti projektu "Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí" proběhlo v pátek 6. 11. 2015 na naší škole. Při sportovních kláních ve florbalu, atletice, fotbalu a netradičních hrách se zapojilo 30 žáků 2. ZŠ Napajedla a ZŠ Borský Mikuláš. 


Pohyb spaja 7. 10. 2014

Projekt Pohyb spaja pokračuje dál tzv. udržitelností projektu. Tentokrát se setkání všech čtyř škol (2. ZŠ Napajedla, ZŠ Mánesova, ZŠ Borský Mikuláš a ZŠ Dubnica nad Váhom) konalo v Otrokovicích. A jako vždy to bylo setkání plné sportu a dobré nálady.Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: podatelna@2zsn.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate