Vnitřní řád ŠD

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ ŠD A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, PRAVIDLA JEJICH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI ŠD

Účastníky zájmového vzdělávání jsou zpravidla žáci školy (dále jen žáci).

Žák má právo:

 • na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí
 • na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství,
 • na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek
 • být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu ve školní družině
 • podílet se na vytváření týdenních plánů
 • na informace a poradenskou pomoc zájmového zařízení v záležitostech týkajících se činnosti ŠD

Žáci ŠD jsou povinni:

 • dodržovat vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem

 

Zákonní zástupci (dále jen ZZ) mají právo:

 • na veškeré informace týkající se žáka i činnosti ŠD

 

ZZ žáka jsou povinni:

 • zajistit, aby žák docházel řádně do ŠD
 •  informovat o zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh pobytu žáků ve ŠD
 •  hlásit změny týkající se osobních údajů žáka (např. změna zdrav. stavu, změna bydliště atd.)
 • uhradit úplatu za zájmové vzdělávání ve ŠD v termínech daných směrnicí o úplatě

 

Pedagogičtí pracovníci mají právo na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo ZZ.

 

Pravidla vzájemných vztahů

 • žáci se chovají v souladu s pravidly slušného chování, dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti. jak ve školní družině, tak i na akcích, které jsou školní družinou pořádány
 • žáci školní družiny pomáhají mladším a slabším spolužákům a spolužákům, kteří ze zdravotních či jiných důvodů potřebují pomoc
 • žáci se vyjadřují kultivovaně, nemluví vulgárně
 • žáci zdraví zaměstnance školy a jiné dospělé osoby pozdravem „Dobrý den“. A Ooslovují je podle pracovního zařazení: „paní vychovatelko, pane vychovateli…“
 • vychovatelé ŠD a zaměstnanci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním platného školního vzdělávacího programu ŠD, Vnitřního řádu ŠD a dalších nezbytných organizačních opatření
 • všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, šikanou. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, zajistí dítěti pomoc. Speciální pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými látkami.

  

 1. PROVOZNÍ DOBA

Školní družina je v provozu ráno od 6.00 hod. do začátku školního vyučování, dále po ukončení školní výuky žáků do 16.30hod.

 

 1. UŽÍVANÉ MÍSTNOSTI

Jednotlivá oddělení jsou umístěna v učebnách ŠD ve spojovacím krčku školy a dále v učebně D 202 na I.stupni.

 

 1. ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠD, ODHLÁŠENÍ ČI VYLOUČENÍ ŽÁKA ZE ŠD, EVIDENCE

Do ŠD je žák zařazen na základě písemné přihlášky ZZ. Při jeho zařazení do ŠD jsou ZZ prokazatelně seznámeni s vnitřním řádem a Směrnicí ŘŠ o úplatě. Písemná přihláška musí být vyplněna na každý den (odchody, kdo může žáka vyzvedávat). Členství zaniká písemným odhlášením s podpisem ZZ. Ředitel školy může ve správním řízení podmíněně vyloučit nebo vyloučit žáka, který soustavně porušuje tento vnitřní řád, ohrožuje bezpečnost a zdraví jiných žáků, soustavně narušuje kázeň. K vyloučení může dojít i z jiných závažných důvodů (nehrazení úplaty).

ZZ uvedou do původního stavu nebo uhradí opravu společného majetku ŠD, k jehož poškození došlo ze strany žáka z nedbalosti či úmyslně.

Žáci pravidelné denní docházky jsou evidováni v třídní knize. Účastníci s pravidelnou, nepravidelnou a příležitostnou docházkou a žáci z ranní a závěrečné družiny jsou evidováni v docházkovém sešitu. Účastníci zájmových činností jsou evidováni v záznamech o práci.

 

 1. USTAVENÍ O ÚPLATĚ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NA POBYT ŽÁKA VE ŠD

Podmínky platby za pobyt žáka ve ŠD upravuje Směrnice ředitele školy o úplatě za zájmové vzdělávání. Výše úplaty činí 100,- Kč měsíčně za každého přihlášeného žáka, podrobné informace (termín platby, číslo účtu, VS žáka) obdrží ZZ písemně po přihlášení žáků a přidělení VS.

 

 1. PODMÍNKY DOCHÁZKY DO ŠD, PODMÍNKY ODCHODU A DOBA ODCHODU ČI VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Do ranní družiny mohou žáci přicházet od 6.00 hod. V 7.45 hod. jsou odváděni do vyučování. Vychovatelka ŠD žáky opět přebírá v 11.30 nebo12.25 hod.

Pokud stanoví ZZ odchod ze ŠD dříve než ve14.30 hod., odchází žák z toho místa, kde právě probíhá činnost oddělení ŠD, škola pak již neodpovídá za jeho bezpečnost.

Žáci jsou ze ŠD uvolňováni na základě údajů v přihlášce. Pokud má žák odejít v jinou dobu, či jiný den, uvolní jej vychovatelka pouze na písemnou žádost ZZ na samostatném lístku. Omluvenka musí obsahovat: datum, sdělení a podpis ZZ. Vychovatelka si omluvenky zakládá. Na telefonní žádost nebudou žáci ze ŠD uvolňováni.

V době od 13.00 hod. do 14.30 hod. nedoporučujeme žáky vyzvedávat, neboť dochází k narušování činnosti a z organizačních důvodů to nemusí být ani možné.

Vyzvedávání žáka ZZ či pověřenými osobami:

U hlavního vchodu je telefonní přístroj s vrátníkem, zde si o žáka požádají.

Počkají na něj před školou či ve vestibulu školy, tedy v prostoru, který je pro ně k tomuto účelu vyhrazen. Z bezpečnostních důvodů nevstupují bez domluvy do dalších prostor školy.

Do 14.30 hod. zvoní do oddělení, ve kterém je žák umístěn. Od 14.30 hod. kontaktují vychovatelku, která je uvedena na informační kartičce na dveřích hlavního vchodu školy.

 

 1. PODMÍNKY ČINNOSTI V DOBĚ ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN

ŘŠ prostřednictvím vychovatelek nabídne týden předem písemně všem ZZ zapsaných žáků k pravidelné denní a pravidelné docházce možnost účasti žáků na činnosti ŠD o prázdninách.

Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost ŠD v době školních prázdnin a po dohodě s řediteli jiných škol zprostředkovat možnost poskytování zájmového vzdělávání účastníků v jiné ŠD po dobu přerušení provozu.

 

 1. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ VE ŠD

Za bezpečnost žáků ve ŠD odpovídají vychovatelky, a to od příchodu žáka až do jeho odchodu.

Žáci jsou vychovatelkou poučeni o bezpečnosti a chování při činnosti ŠD, při přesunech ve škole i při pobytu venku a jsou povinni se těmito pravidly řídit. O tomto provede vychovatelka zápis do Přehledu výchovné práce – Třídní kniha. Při pobytu na hřišti a v tělocvičně vychovatelka kontroluje všechno nářadí, které budou žáci používat, včetně houpačky a skluzavky.

Pokud se žákovi stane úraz, je jeho povinností toto neprodleně oznámit vychovatelce, která zajistí základní ošetření a vyrozumí rodiče žáka. V případě vážnějšího úrazu, zavolá rychlou záchrannou službu a informuje vedení školy.

 

 1. PITNÝ REŽIM

Vychovatelka umožní žákům pití tekutin, které si přinášejí z domova.

 

      10. UŽÍVÁNÍ DALŠÍCH PROSTOR ŠKOLY

ŠD využívá další prostory školy - tělocvičnu, učebnu vaření.

Při pobytu venku využívají prostory sportovního areálu u školy, včetně dětského koutku a nádvoří školy.

 

      11. DOČASNÉ UMÍSŤOVÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠD, KTEŘÍ NEJSOU PŘIHLÁŠENI

Do ŠD mohou být dočasně umístěni i nepřihlášení žáci (po dohodě s vedením školy a vedoucí vychovatelkou) v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka.

 

      12.PRAVIDLA KONTAKTU SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI

Kontakt se ZZ probíhá pravidelně vždy při předávání žáků (ráno nebo odpoledne),

při třídních schůzkách a kdykoli po předchozí domluvě.

 

      13.PODMÍNKY SPOJOVÁNÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ ŠD

Před zahájením činnosti zájmových útvarů převádí vychovatelka ostatní žáky do jiného oddělení ŠD.

 

      14. DALŠÍ ČINNOSTI ORGANIZOVANÉ ŠD ČI POŘÁDANÉ V JEJÍM RÁMCI

ŠD pořádá pro družinové žáky mimo činnosti v jednotlivých odděleních i společné  příležitostné akce a zájmové útvary.

 

      15. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ A ZAŘÍZENÍ   

Mobilní telefony mohou žáci používat pouze ke komunikaci se ZZ nebo k prezentaci v rámci činnosti ŠD po dohodě s vychovatelkou. Jinak jsou uloženy v aktovce či uzamčeny ve skříňce, aby nedošlo k jejich poškození či ztrátě.

 

      16. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY ŽÁKŮ

Žáci jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek školní družiny a ochraňovat jej před ztrátou a poškozením.

Zákonní zástupci uvedou do původního stavu nebo uhradí opravu společného majetku ŠD, k jehož poškození došlo ze strany žáků.

 

      17. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje žáků a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a další informace, ke kterým přišli do styku v souvislosti s výkonem práce v rámci pracovněprávního vztahu ke škole. Osobní informace o žácích uvedené v přihlášce do ŠD musí využívat v souladu s platnou legislativou a nařízením GDPR.

 

      18. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019

Zároveň se ruší vnitřní řád ze dne 1. 9. 2018

 

Vnitřní řád ŠD byl schválen školskou radou 29. 8. 2019

 

V Napajedlích  30. 8. 2019

                                           

                                                                             PaedDr. Miroslav Veselý, ředitel školy

 

 

 

 


Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: podatelna@2zsn.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate