Vnitřní řád ŠD

1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ ŠD A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, PRAVIDLA JEJICH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI ŠD

Účastníky zájmového vzdělávání jsou zpravidla žáci školy (dále jen žáci).

Žák má právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu ve školní družině.

Žáci mají právo podílet se na vytváření týdenních plánů, na informace a poradenskou pomoc zájmového zařízení v záležitostech týkajících se činnosti ŠD.

Žáci ŠD jsou povinni dodržovat vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem.

Zákonní zástupci (dále jen ZZ) mají právo na veškeré informace týkající se žáka i činnosti ŠD.

ZZ žáka jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně do ŠD, informovat o zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh pobytu žáků ve ŠD. ZZ je povinen hlásit změny. ZZ jsou povinni uhradit úplatu za zájmové vzdělávání ve ŠD v termínech daných směrnicí o úplatě.

Pedagogičtí pracovníci mají právo na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo ZZ.

 

2. PROVOZNÍ DOBA

Školní družina je v provozu ráno od 6.00 do odchodu žáků do školního vyučování. Provozní doba je do 16.30hod.

 

3. UŽÍVANÉ MÍSTNOSTI

Jednotlivá oddělení jsou umístěna v družinových učebnách ve spojovacím krčku školy.

 

4. ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠD, ODHLÁŠENÍ ČI VYLOUČENÍ ŽÁKA ZE ŠD, EVIDENCE

Do ŠD je žák zařazen na základě písemné přihlášky ZZ, při jeho zařazení jsou ZZ prokazatelně seznámeni s vnitřním řádem a Směrnicí ŘŠ o úplatě. Písemná přihláška musí být vyplněna na každý den (odchody, kdo může žáka vyzvedávat). Členství zaniká písemným odhlášením s podpisem rodičů. Ředitel školy může se správním řízení podmíněně vyloučit  nebo vyloučit žáka, který soustavně porušuje vnitřní řád, ohrožuje bezpečnost a zdraví jiných žáků, porušuje kázeň. K vyloučení může dojít i z jiných závažných důvodů (nehrazení úplaty).

ZZ uvedou do původního stavu nebo uhradí opravu společného majetku ŠD, k jehož poškození došlo ze strany žáka z nedbalosti či úmyslně.

Žáci pravidelné denní docházky jsou evidováni v třídní knize, účastníci s pravidelnou, nepravidelnou a příležitostnou docházkou a žáci z ranní a závěrečné družiny jsou evidováni v docházkovém sešitu, účastníci zájmových činností v záznamech o práci.

 

5. USTAVENÍ O ÚPLATĚ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NA POBYT ŽÁKA VE ŠD

Podmínky platby za pobyt žáka ve ŠD upravuje Směrnice ředitele školy o úplatě za zájmové vzdělávání. Výše úplaty činí 100,- Kč měsíčně za každého přihlášeného žáka, podrobné informace (termín platby, číslo účtu, VS žáka) obdrží ZZ písemně po přihlášení žáků a přidělení VS.

 

6. PODMÍNKY DOCHÁZKY DO ŠD, PODMÍNKY ODCHODU A DOBA ODCHODU ČI VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Do ranní družiny mohou žáci přicházet od 6.00 do 7.30 hod., pak je paní vychovatelky odvádí   do vyučování. Žáky opět přebírá od paní učitelky v 11.35 nebo12.30 hod. Pokud stanoví ZZ odchod ze ŠD dříve než ve14,30 hod., odchází žák z toho místa, kde právě probíhá činnost oddělení ŠD. Dále pak škola již neodpovídá za jeho bezpečnost.

Žáci jsou ze ŠD uvolňováni na základě údajů v přihlášce. Pokud má žák odejít jinak, uvolní jej vychovatelka pouze na písemnou žádost ZZ na samostatném lístku. Omluvenka musí obsahovat: datum, sdělení a podpis ZZ. Vychovatelka si omluvenky zakládá.

  Na telefonní žádost nebudou žáci ze ŠD uvolňováni.

V době od 13,00 do 14,30 hod. probíhají různé činnosti, akce ŠD, za příznivého počasí jsou žáci na hřišti či průlezkách, vycházce do okolí, proto je vhodné mít označené převlečení v podepsané tašce, které bude mít žák ve ŠD. Nedoporučujeme žáky vyzvedávat v tuto dobu, dochází tím k narušování činnosti a z organizačních důvodů to nemusí být ani možné.

Vyzvedávání žáka ZZ či pověřenými osobami:

U hlavního vchodu je telefonní přístroj s mluvítkem, zde si o žáka požádají.

Počkají na něj před školou či ve vestibulu školy, tedy v prostoru, který je pro ně k tomuto účelu vyhrazen. Z bezpečnostních důvodů nevstupují bez domluvy do dalších prostor školy.

Do 14,30 hod. zvoní do oddělení, ve kterém je žák umístěn. Od 14,30 hod. kontaktují paní vychovatelku, která je uvedena na informační kartičce na dveřích hlavního vchodu školy.

 

7. PODMÍNKY ČINNOSTI V DOBĚ ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN

ŘŠ prostřednictvím vychovatelek nabídne týden předem písemně všem ZZ zapsaných žáků k pravidelné denní a pravidelné docházce možnost účasti žáků na činnosti ŠD o prázdninách.

Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost ŠD v době školních prázdnin. Ředitel školy po projednání se zřizovatelem může po dohodě s řediteli jiných škol zprostředkovat možnost poskytování zájmového vzdělávání účastníků v jiné ŠD po dobu přerušení provozu.

 

8. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ VE ŠD

Za bezpečnost žáků v družině odpovídají vychovatelky ŠD, a to od příchodu žáka až do jeho odchodu z družiny.

Pokud se žákovi stane úraz, jeho povinností je toto neprodleně oznámit vychovatelce školní družiny. Později oznámený úraz nebude brán jako školní úraz. V případě úrazu žáka vychovatelka vyrozumí rodiče o úraze. Pokud nestihne rodiče žáka, zajistí doprovod k ošetření sama, ostatním žákům zajistí dozor, úraz ihned hlásí vedení školy.

Žáci jsou vychovatelkou poučeni o bezpečnosti a chování při činnosti ŠD, při přesunech ve škole i při pobytu venku a jsou povinni se těmito pravidly řídit. O tomto provede vychovatelky zápis do Přehledu výchovné práce – Třídní kniha. Při pobytu na hřišti a v tělocvičně vychovatelka kontroluje všechno nářadí, na kterém budou žáci cvičit, včetně houpačky a skluzavky.

 

9. PITNÝ REŽIM

Vychovatelka umožní žákům pití tekutin, které si přinášejí z domova. Mohou si také přinést sirup a udělat si jej ve ŠD.

 

10. UŽÍVÁNÍ DALŠÍCH PROSTOR ŠKOLY

Oddělení ŠD využívají prostory krčku, tělocvičnu, místnost vaření.

Při pobytu venku využívají hřiště u školy, okolí školy, dětský koutek u hřiště.

 

11. DOČASNÉ UMÍSŤOVÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠD, KTEŘÍ NEJSOU PŘIHLÁŠENI

Do ŠD mohou být dočasně umístěni i nepřihlášení žáci (po dohodě s vedením školy a vedoucí vychovatelkou) v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka.

 

12. PRAVIDLA KONTAKTU SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI

Kontakt se ZZ probíhá pravidelně vždy při předávání žáků (ráno nebo odpoledne) ,

při třídních schůzkách a kdykoli po předchozí domluvě.

 

13. PODMÍNKY SPOJOVÁNÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ ŠD

Před zahájením činnosti zájmových útvarů převádí vychovatelka ostatní žáky do jiného oddělení ŠD.

 

14. DALŠÍ ČINNOSTI ORGANIZOVANÉ ŠD ČI POŘÁDANÉ V JEJÍM RÁMCI

ŠD pořádá pro družinové žáky mimo činnosti v jednotlivých odděleních společné i příležitostné akce a zájmové útvary.

 

15. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ A ZAŘÍZENÍ   

Mobilní telefony mohou žáci používat pouze ke komunikaci se ZZ nebo k prezentaci v rámci činnosti ŠD po dohodě s vychovatelkou. Jinak jsou uloženy v aktovce či uzamčeny ve skříňce, aby nedošlo k jejich poškození či ztrátě.

 

16. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje žáků a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a další informace, ke kterým přišli do styku v souvislosti s výkonem práce v rámci pracovněprávního vztahu ke škole. Osobní informace o žácích uvedené v přihlášce do ŠD musí využívat v souladu s platnou legislativou a nařízením GDPR.

 

17. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018

Zároveň se zrušuje vnitřní řád ze dne 1. 9. 2017

 

 

V Napajedlích, 1. 9. 2018

                                           

                                                                             PaedDr. Miroslav Veselý, ředitel školy

 


Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: zsnapii@seznam.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate